DODO - Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Płońsku:

  • adres: ul. 1-go Maja 3, 09-100 Płońsk,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP Płońsku:

      Dorota Bartczakowska

  • adres: ul. 1-go Maja 3, 09-100 Płońsk,
  • e-mail: dorota.bartczakowska@ra.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku.

W  KPP w Płońsku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 27.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Drężek-Zmysłowska
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Drężek-Zmysłowska
do góry